Ajankohta: 8.1.-31.7.2025
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina. Starttipäivässä on suotavaa olla mukana opintojen sujuvaa aloittamista ajatellen.
Laajuus ja taso: 15 opintopistettä (op), opintojen taso on ylempi AMK
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Lehtori Maria Kangasniemi-Haapala, lehtori Jussi Seppänen ja lehtori Minna Salminen
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: YAMK-tutkinnot (eri tutkintoihin sisältyy erilainen määrä täydentävän osaamisen opintoja)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen 
Ilmoittautuminen: 1.9.–15.12.2024
Hinta: Koulutusmaksu 375 € (25 € / op).
Koulutusmaksun hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Koulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.
Perumisehto: Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksu 375 euroa. Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Ilmoitathan perumisesta/keskeyttämisestä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin. 

Johtaminen-opintokokonaisuus (15 op) on osa Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuskokonaisuutta (60 op). Voit suorittaa korkeakouludiplomikoulutuksesta pelkästään tämän yhden 15 opintopisteen laajuisen moduulin. Jos haluat suorittaa koulutuksen kokonaisuudessaan, ilmoittaudu myös kolmeen muuhun moduuliin.

Työmäärä tässä kokonaisuudessa 
Yksi opintopiste vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Tämän 15 op:n laajuisen kokonaisuuden arvioitu työmäärä on siten n. 400 tuntia, eli n. 50 työpäivää. Opintoihin sisältyy laajoja oppimistehtäviä, vertaisarviointitehtäviä, verkkoluentoja ja verkkokeskusteluja.  

Mitä ovat korkeakouludiplomit? 
Korkeakouludiplomit (laajuus 60 op) ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta. 

 • Ovat korkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia. 
 • Ovat kaikille avoimia eikä koulutuksiin ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia. 
 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen. 
 • Koulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin. 
 • Koulutusten laajuus on 60 opintopistettä eli n. 1 600 tuntia opiskelijan työtä (n. 200 opiskelupäivää). 

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutus soveltuu sinulle, jos  

 • tarvitset työtehtävissäsi syvempää tai täysin uutta osaamista tiettyyn teemaan liittyen – pohjakoulutuksestasi riippumatta 
 • haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi 
 • haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat monimuoto-opintoja 
 • etsit uutta suuntaa urallesi – olet sitten työssä tai työtön 
 • haet laajaa, mutta tehokasta koulutusta – syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen tutkinnon sijaan. 

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -kokonaisuus 

 • Diplomikoulutus on suunniteltu suoritettavaksi kahden vuoden aikana. 
 • Koulutuskokonaisuus muodostuu neljästä moduulista á 15 op, joista jokainen toteutetaan kerran vuodessa. 
 • Kun opiskelija on suorittanut kaikki neljä moduulia (yht. 60 op), hän saa todistuksen Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuksen suorittamisesta. 
 • Yksittäisten moduulien suorittamisesta saa opintosuoritusotteen. 
 • JEKKU-opintokokonaisuuden opetussuunnitelman löydät täältä

Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi -koulutuksen moduulit (á 15) op ja niiden ajoitukset 

 • 1 Muutos ja innovatiivisuuden edistäminen 10.1.–31.7.2025 ja 9.1.–31.7.2026 
 • 2 Digiajan esihenkilö 14.8.–31.12.2025 ja 14.8.–31.12.2026 
 • 3 Johtaminen 8.1.–31.7.2025 ja 9.1.–31.7.2026  
 • 4 Talous- ja tietojohtaminen 14.8.–31.12.2025 ja 14.8.–31.12.2026  

Moduuli 3. Johtaminen (15 op) -kokonaisuus 

Starttipäivä verkossa ke 8.1.2025 klo 13.00–15.30 

Iltapäivän aikana kuullaan teemaan liittyvä inspiraatiopuheenvuoro, sekä tutustutaan opiskelukäytänteisiin Xamkissa.  Opintojaksojen opettajat esittäytyvät.
 

1. Työelämän juridiikka (5 op) 8.1.–30.3.2025 / Jussi Seppänen 

Tavoitteet 

 • Opiskelija hallitsee työoikeuteen liittyvät käsitteet ja säännökset mm. työsopimuslain ja työehtosopimusjärjestelmän. 
 • Opiskelija saa hyvät tiedot työsopimuksen tekemisestä ja sen päättämisestä kaikkine työnantajan ja työntekijän oikeuksineen ja velvollisuuksineen. 
 • Opiskelija perehtyy työoikeuteen liittyvään oikeuskäytäntöön. 

Sisältö 

 • Työelämän sääntely Suomessa. 
 • Työnantajien ja työntekijöiden järjestäytyminen, työehtosopimusjärjestelmät. 
 • Työsuhteen syntyminen ja työntekijän ja työnantajan velvollisuudet. 
 • Työsuhdeturva, yhteistoiminta, työsuojelu, työturvallisuus ja työterveyshuolto sekä työnvälitys. 

Toteutus

 • Luentotallenteet (4 kpl) opiskelumateriaaleista pl. yhteistoimintamenettely.
 • Opintojaksolla ei ole aikaan sidottuja luentoja.
 • Opintojaksolla ei ole ryhmätöitä, mutta opiskelijat voivat tehdä ja palauttaa oppimistehtävät ja arvosteltavan harjoitustyön parityönä.

Oppimistehtävät sisältävät seuraavia aiheita

 • työsopimusoikeus (pääpaino)
 • työehtosopimus
 • työaika
 • vuosiloma
 • yhteistoiminta(muutos)menettely
 • työsopimuksen keskeiset ehdot

Opiskelumateriaali, joka löytyy opettajan kokoamana Learnista. Opiskelumateriaalin osa-alueet

 • työsopimusoikeus (pääpaino)
 • työehtosopimus
 • työaika
 • vuosiloma
 • yhteistoiminta(muutos)menettely
 • työsopimuksen keskeiset ehdot.
 • Materiaaleihin sisältyy 38 oppimistehtävää, jotka tulee palauttaa. Learnissa on nähtävillä oppimistehtävien mallivastaukset.
 • Kunkin em. materiaalin yhteydessä on lueteltu siihen kohdistuvien tehtävien numerot.

Lisäksi opiskelumateriaaleissa viitataan oheislukemistona seuraavaan oikeuskirjallisuuteen ja säädöksiin

 • Seppo Koskinen, Martti Kairinen, Vesa Ullakonoja, Kimmo Nieminen, Mika Valkonen: Työoikeus
 • Mauri Saarinen: Työsuhteen pelisäännöt (2015)
 • Mauri Saarinen: Työsuhdeasioiden käsikirja I-II (2014)
 • Keskeiset säädökset: Työsopimuslaki
 • Työehtosopimuslaki
 • Työaikalaki
 • Vuosilomalaki
 • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
 • Laki Työntekijän yksityisyydestä

Arviointi

 • Arviointi perustuu palautettaviin oppimistehtäviin.
 • Arviointiasteikko 1–5. 

2. Turvallisuusjohtaminen (5 op) 10.2.-31.5.2025 / Minna Salminen 

Sisältö 

 • Tunnet yritysturvallisuuden keskeisimmän sisällön. 
 • Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen turvallisuusjohtamiselle. 
 • Perehdyt yrityksen turvallisuuspolitiikan luomiseen. 
 • Tunnet keskeiset toimet turvallisuustyön organisoinnissa ja toteuttamisessa. 
 • Osaat kuvata yhtenäisen johtamis- ja toimintakulttuurin turvallisuuden parantamiseksi. 

Tavoitteet 

 • Mitä tarkoittaa yritysturvallisuus ja mitkä ovat sen osa-alueet? 
 • Mitkä ovat turvallisuusjohtamisen tavoitteet? 
 • Mitä on riskienhallinta ja miksi se on tärkeää? 
 • Mitä on turvallisuuspolitiikka ja miten se luodaan? 
 • Miten tietoturvallisuustyö organisoidaan ja toteutetaan? 

Toteutus 

 • Tiedot tarkentuvat 15.9. mennessä. 

Opiskelumateriaali 

 • Tiedot tarkentuvat 15.9. mennessä. 

Arviointi

 • Arviointi perustuu palautettaviin oppimistehtäviin.
 • Arviointiasteikko 1–5. 

3. Strateginen johtaminen (5 op) 1.4.-31.7.2025 / Maria Kangasniemi-Haapala 

Tavoitteet 

 • Osaat suunnitella, käyttää ja arvioida strategiseen johtamiseen liittyviä keskeisiä toimia organisaatiossa. 
 • Osaat prosessikuvausten tekniikoita ja käyttää niiden tehokkuuden mittaamiseen liittyviä malleja. 
 • Osaat käyttää laatutyökaluja organisaation kehittämisessä. 

Sisältö 

 • Strategisen johtamisen peruskäsitteet 
 • Toiminta-ajatus, arvot ja visio 
 • Strategisten tavoitteiden määrittäminen, toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelmat 
 • Prosessit ja prosessien tehokkuuden mittaaminen 
 • Tuloskortit (BSC), erilaiset organisaation itsearvioinnit (EFQM ym.) 
 • Tulosten seuranta 

Toteutus 

 • Esseen laatiminen 
 • Oppimistehtävät 
 • Raportin kirjoittaminen 

Opiskelumateriaali 

 • Learn-alustalla oleva materiaali.
 • Learnissa on kirjallisuuslista, josta opiskelija voi valita itseään kiinnostavat. Myös listan ulkopuolelta voi valita teemaan sopivan kirjan.

Arviointi 

 • Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
 • Arviointiasteikko 1–5. 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh. 044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi, mutta koulutusmaksu laskutetaan perumisesta huolimatta. 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

Opiskelijapalaute Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi, 60 op -kokonaisuudesta 

”Johtamisen ja esihenkilötyön korkeakouludiplomi eli JEKKU on ollut mielenkiintoinen matka kuljettavaksi oman työn ohessa, kertovat Anne Hytönen ja Heidi Miettinen.   

Viestintä, johtaminen ja asiantuntijatyön kehittäminen kulkevat käsi kädessä, ja monet opintojen teemat ovat liittyneet suoraan omaan työsarkaan. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi muutosjohtaminen ja -viestintä, asiakkuuksien johtaminen, palvelumuotoilun hyödyntäminen, turvallisuusjohtaminen ja strateginen johtaminen. 

Ennen kaikkea opinnot ovat rikastuttaneet omaa ajattelua ja avanneet uusia näkökulmia viestinnän asiantuntijatyöhön.  

Kyllä kannatti lähteä mukaan, tiivistävät Anne ja Heidi nyt, kun opinnot on saatu päätökseen.”

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää