Ajankohta: 15.1.2024–31.12.2024. Osaajakoulutus alkaa yhteisellä opetuspäivällä verkossa ma 15.1. klo 9–15.

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot. Opintoihin ei sisälly lähiopetuspäiviä Xamkin kampuksilla.
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, opintojen taso on AMK 
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajille, nuorisoalalla työskenteleville ja muille koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä kiinnostuneille. Suositus (ei edellytys), että sinulla on koulu- tai oppilaitostyöympäristö käytettävissä opintojen aikana.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorit.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen/ Täydentävä osaaminen/ Valinnaiset
Ilmoittautumisaika: 1.5.2023 – 1.1.2024
Perumisehto:   Ilmoittautuminen osaajakoulutukseen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksun ensimmäinen erä (180 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista. Jos perut ilmoittautumisesi tai keskeytät opinnot, ilmoita siitä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. Syyslukukauden laskua ei tällöin veloiteta.

Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä (á 180 €) aina lukukausien alussa (tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.
 • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin.

Koulunuorisotyöstä puhutaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, noin 80% kunnista ilmoittaa tekevänsä koulunuorisotyötä. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kautta on mahdollista tavoittaa lähes koko ikäluokka. Oppilaitoksissa on tarve nuorten maailman ymmärtäjälle ja monitaitoiselle yhteistyön ja kohtaamisen ammattilaiselle. Osaajakoulutuksessa kirkastat tehtävänkuvaasi nuorisotyön ammattilaisena koulun kasvattajayhteisössä. Vahvistat toimijuuttasi koulun nonformaaleissa ja formaaleissa tilanteissa nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä. Koulutuksen myötä rakennat itsellesi myös vertaisverkostoa tulevaisuutta varten. 

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ja Osaamiskeskus Nuoskan kanssa. 

Osaajakoulutuksen tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää osaamista koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä sekä kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Koulutus antaa valmiuksia toimia yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. 

Osaajakoulutuksen sisältö:

Osaajakoulutus koostuu kahdesta moduulista 
1) Oppilaitokset toimintaympäristöinä (10 op) 
2) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen oppilaitosympäristöissä (20 op). 

Moduulien sisällöt 

1. OPPILAITOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖINÄ, 10 op 

Oppilaitosympäristön lainalaisuudet, 2 op 
15.1.-18.3.2024, verkkokontaktit 15.1. klo 9-15 ja 18.3. klo 9-11 

 • Hahmotat ja ymmärrät suomalaisen koulujärjestelmän toimintaperiaatteet ja perehdyt keskeiseen lainsäädäntöön. 
 • Tunnet koulu- ja oppilaitosnuorisotyön keskeiset osa-alueet ja osaat rakentaa oman työnkuvan oppilaisympäristössä. 
 • Tutustut koulun muihin ammattiryhmiin ja rooleihin kasvattajayhteisössä sekä osaat hyödyntää koulun työryhmiä, toimintaympäristöjä ja verkostoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Opiskelumateriaali: 

 • Kolehmainen, M., Lahtinen P. 2014. Nuorisotyötä koulussa. Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja. 
 • Malm, K. 2021. ”Parempi vaihtoehto kuin 80-luvun Suomi”? Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt vuonna 2030. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja. 
 • Lisäksi opettajan kokoama materiaali verkko-oppimisympäristössä. 

Yhteistyö osaamiskeskus Nuoskan kanssa. Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä. 

Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, 5 op 
1.2.-31.12.2024, nonstop verkossa (suoritettava 3 kk kuluessa aloittamisesta) 

 • Ymmärrät koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkityksen yhteisön hyvinvoinnille.
 • Tiedät turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja lainsäädäntöä.
 • Hallitset menetelmiä ja keinoja, joilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla.
 • Ymmärrät kriisin kohtaamisen ja käsittelemisen perusteita ja osaat toimia kriisitilanteessa kouluyhteisössä.
 • Omaat valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa kiusaamista ja häirintää sekä osaat toimia kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa.
 • Tunnistat oman vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja. Opiskelumateriaali on saatavilla Learn-verkko-oppimisalustalla. 

Oppilaitosnuorisotyön laadun arviointi ja kehittäminen, 3 op 
3.9.-31.12.2024, verkkokontaktit 3.9. klo 9-11 ja 27.11. klo 9-12 

 • Tunnet keskeiset oppilaitosnuorisotyön mittarit ja osaat soveltaa niitä omaan työhön. 
 • Osaat käyttää laadun seurannasta ja arvioinneista saatua tietoa oman työn kehittämiseen. 
 • Osaat viestiä omasta työstä ja sen vaikuttavuudesta eri kohderyhmille. 

Opiskelumateriaali löytyy opintojakson verkko-oppimisympäristöstä. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä osaamiskeskus Nuoskan kanssa. Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä. 

2. YHTEISÖLLISYYDEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN OPPILAITOSYMPÄRISTÖISSÄ, 20 op 

Ryhmien merkitys yhteisöllisyyden vahvistajana, 3 op 
23.1.-26.3.2024, verkkokontaktit 23.1. klo 9-12, 14.2. klo 9-12 ja 26.3. klo 9-12 

 • Perehdyt yhteisöllisyyteen, yhteisökasvatukseen ja ryhmädynamiikkaan. 
 • Osaat positiivisen ja jatkuvan ryhmän muodostumisen ja ylläpitämisen menetelmiä. 

Opintojakson materiaali Learn-alustalla. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä osaamiskeskus Nuoskan kanssa. Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen. 

Oppilaitosnuorisotyön toimivat käytännöt, 4 op 
18.3.-31.5.2024, verkkokontakti 18.3. klo 12-15 

 • Osaat edistää vertaistoimintaa yhteisöllisyyttä tukevissa toimintamalleissa. 
 • Tunnet osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan malleja, jotka soveltuvat oppilaitosympäristöön. 
 • Tutustut kiusaamisen vastaiseen toimintaan ja sen erilaisiin sovelluksiin. 

Opintojaksolla tarkastellaan seuraavia aihepiirejä: 

 • Vertaistoiminnan edistämisen valtakunnallisia malleja (esim. tutor-, tukioppilastoiminta, vertaissovittelu) 
 • Osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa oppilaitosympäristössä (esim. oppilaskuntatoiminta) 
 • Kiusaamisen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimintatapoja 
 • Asuntolatoiminnan hyviä ohjauskäytäntöjä 

Opintojakson materiaali Learn-alustalla. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä osaamiskeskus Nuoskan kanssa. Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen. 

Koulunuorisotyön toteuttamismallit, 4 op 
3.9.-10.12.2024, verkkokontaktit 3.9. klo 12-14 ja 10.12. klo 12-15 

 • Osaat hyödyntää nuorisotyöllisiä toimintatapoja oppilaitoksen formaaleissa ja non-formaaleissa tilanteissa. 
 • Tunnet eri tavoilla organisoitua oppilaitosnuorisotyötä; satunnaisista vierailuista kokoaikaiseen toimintaan ja osaat hyödyntää toimintamuotojen mahdollisuuksia 
 • Osaat tehdä kouluyhteistyösuunnitelman ja pohtia mihin työpanosta kohdennetaan. 
 • Pystyt tuottamaan hyvin suunnitellun vuosikellon oppilaitosnuorisotyön toteuttamiseksi. 

Opintojaksolla tutustut oppilaitoksen formaaleissa ja nonformaaleissa tilanteissa hyödynnettäviin nuorisotyöllisiin toimintatapoihin. Tutustut eri tavoilla organisoituihin oppilaitosnuorisotyön käytäntöihin. Opit hyödyntämään eri toimintamuotojen mahdollisuuksia satunnaisista vierailuista kokoaikaiseen toimintaan. Opit tekemään kouluyhteistyösuunnitelman ja vuosikellon sekä pohdit mihin työpanos eri käytännöissä kannattaa kohdentaa. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä osaamiskeskus Nuoskan kanssa. Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen. 

Opiskelumateriaali: 

 • Kivijärvi, A., Kauppinen E., Kiilakoski T., Leskinen J. (toim). Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021. Kanuuna-verkosto. Nuorisotutkimusseuran/ Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 238. 
 • Kiilakoski T. 2016. Koulu on enemmän. Nuorisotutkimusseura ry. 
 • Lisäksi opettajan kokoama materiaali learn-verkko-oppimisympäristössä.

Nuorisotyöntekijä pedagogisena osaajana, 5 op 
6.5.-29.10.2024, verkkokontaktit 6.5. klo 9-12 ja 29.10. klo 9-11

 • Osaat kohdata moninaisia opiskelijoita ja toimia heidän kanssaan. 
 • Osaat tunnistaa erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa. 
 • Osaat toimia kouluttajana nuorisotyön lähtökohdista käsin. 
 • Tiedostat ihmiskäsityksen ja oppimiskäsityksen merkityksen kouluttamisessa. 
 • Opintojaksolla opit tunnistamaan erilaisia oppijoita ja heidän tarpeitaan. Tutustut moninaisuuden huomioimiseen kohtaamisessa ja toiminnassa. 
 • Osaat toimia kouluttajana nuorisotyön lähtökohdista käsin. 
 • Tiedostat ihmiskäsityksen ja oppimiskäsityksen merkityksen kouluttamisessa. 

Perehdyt erilaisiin nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemoihin ja tuotat koulutuskokonaisuuksia valitsemastasi teemasta. 

Opiskelumateriaali: 

 • Uusikylä K., Atjonen P. 2005. Didaktiikan perusteet. 3. uud. p. WSOY. 
 • Kupias P., Koski V. 2012. Hyvä kouluttaja. Alma talent Oy. 
 • Valvio T., Parviainen T. 2013. Onnistu kouluttajana. Kauppakamari. 
 • Lappalainen S., Korpinen V., Pokkinen J. (toim.) 2017. Aika digittää. Näkökulmia ja menetelmiä erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen. Xamk. 
 • Lisäksi Learn-alustalta löytyvä opettajan kokoama materiaali. 

Mediaosaaminen ja online-työn mahdollisuudet, 4 op 
3.4.-25.9.2024, verkkokontaktit 3.4. klo 9-12 ja 25.9. klo 9-11 

 • Osaat käyttää verkko-ohjaamisen välineitä. 
 • Tunnet keskeisiä nuorisotyön verkkototeutuksen malleja. 
 • Osaat edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä verkossa. 
 • Pystyt hyödyntämään luovasti mediaosaamisen mahdollisuuksia koulu- ja oppilaitosympäristössä. 

Opintojakso toteutetaan verkossa. Perehdyt Learn-alustalla opiskeluryhmän kanssa seuraaviin aihepiireihin: 

 • hyvä vuorovaikutus, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentava työote verkkoympäristössä 
 • erilaiset sisällön tuottamisen tavat verkkonuorisotyössä 
 • kouluympäristössä käytettävät viestintävälineet nuorten kanssa toimiessa 
 • mediaosaamisen hyödyntäminen kouluympäristössä

Opintojaksoon kuuluu testi, jossa rajoittamaton kokeilumahdollisuus.  

Opiskelumateriaali: Koordinaatit nuorten tieto- ja neuvontatyöhön. Suuntaviivoja ammatilliseen osaamiseen (2016). Julkaisu on vapaasti ladattavissa verkosta osoitteessa: https://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/2020-01/Koordinaatit-nuortentietojaneuvontatyohon.pdf 

Opintojakson tehtävät on tarkoitettu testattaviksi omassa ammatillisessa ympäristössä tai soveltaen sitä. Opintojakson tehtäviä voi toteuttaa haluamassaan aikataulussa. Myös testiä voi suorittaa haluamanaan ajankohtana. 

Opintojaksolla toteutetaan vertaisarviointitehtävä, jonka palautus on 1.9.2024 sekä kahden arvotun työn vertaisarviointi 25.9. mennessä. 

Opintojakso käynnistyy yhteisellä verkkotapaamisella 3.4. klo 9-12 sekä päättyy lopputapaamiseen Teamsissä 25.9. klo 9-11. Tapaamiset nauhoitetaan, joten ne voi kuunnella myös myöhemmin. 

Koulutuksen toteutus:

Osaajakoulutuksessa tutustut monipuolisesti koulunuorisotyön teoriaan, materiaaleihin ja työtapoihin. Osaajakoulutus on suunniteltu suoritettavaksi vuoden aikana verkko-opintoina määrätyssä järjestyksessä. Osaajakoulutus ei sisällä harjoittelua tai tutustumisjaksoa, eikä opiskelijan  tarvitse olla työsuhteessa aihepiiriin liittyen. Koulutuksen tavoitteena on tutustua konkreettisesti koulussa tehtävään nuorisotyöhön. Oppimistehtävät on suunniteltu ja ne toteutetaan työelämälähtöisesti. 

Jokaisella opintojaksolla on Learnissa omat alustansa, joista tehtävät ja niihin tarvittavat materiaalit löytyvät. Opinnot sisältävät itsenäistä työskentelyä, mutta osa tehtävistä on mahdollista suorittaa pienryhmissä. Tehtävät voi tehdä myös parityönä opintojakson toisen opiskelijan kanssa ja hyödyntää hänen työelämäympäristöään. Osassa opintojaksoja on esim. selvittämistehtäviä, jotka voi tehdä haastattelemalla koulun tai nuorisotyön henkilökuntaa. Jotkut tehtävistä ovat aikataulutettuja ja ne voivat sisältää vertaisarviointeja ja keskusteluja.

Opiskelumateriaali:

Opintojaksojen opettajien antama materiaali 

Arviointimenetelmät ja arviointiperusteet 

 • Erilaisia kirjallisia tehtäviä, osaan opintojaksoja liittyy tentti. 
 • Opintojaksojen arviointiasteikko on 1-5. 
 • Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson verkko-oppimisympäristössä. 

Työmäärä:

Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828 / Tiina Valjakka.

HUOM! Ilmoittautuminen vuonna 2024 alkaviin Xamk Pulsen koulutuksiin on sitova. Opiskelupaikkaa ei voi perua maksuttomasti, jos koulutuksen aloitus on 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää