Ajankohta: 14.1.-14.12.2025
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot.
Laajuus ja taso: 30 opintopistettä (op), opintojen taso on AMK.
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Taloushallinnon töihin siirtyvät tai muissa kuin taloushallinnon tehtävissä toimivat. Opiskelijalla ei tarvitse olla työpaikkaa, eikä koulutukseen sisälly työharjoittelua.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettajat: Xamkin lehtorit
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen tai Täydentävä osaaminen 
Ilmoittautuminen: 1.9.–8.12.2024
Hinta: 450 € (15 € / op), laskutus kahdessa erässä (á 225 €) aina lukukausien alussa tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa.
Laskun 1. erä sisältää opintojaksot Ota kirjanpito haltuun, Vaikuta kannattavuuteen ja Laadi ja raportoi tilinpäätös.
Laskun 2. erä sisältää opintojaksot Suunnittele verotusta, Talouden prosessit ja automatisointi ja Analysoi, ohjaa ja viesti taloutta.

Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä. 

Perumisehto: Ilmoittautuminen osaajakoulutukseen on sitova. Ilmoittautuessasi sitoudut siihen, että sinulta laskutetaan koulutusmaksun ensimmäinen erä (225 euroa). Koulutusmaksu laskutetaan, vaikka peruisit ilmoittautumisesi ennen opintojen alkamista.
Mikäli keskeytät osaajakoulutuksen, sinulta laskutetaan kuluvan lukukauden opiskelijamaksut ja keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.
Ilmoitathan perumisesta/keskeyttämisestä meille sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Mikä on osaajakoulutus?
Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.  

  • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.  
  • Osaajakoulutuksen opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.  
  • Koulutusten laajuus on 30 opintopistettä eli n. 800 tuntia opiskelijan työtä (n. 100 opiskelupäivää).

HUOM!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Pulsen avoimen AMK:n koulutuksiin!

Talousosaaja-koulutuksella saavutetaan taloushallinnon perusosaaminen, jota tarvitaan taloushallinnon tehtävissä ja tulevaisuuden asiantuntijana toimimisessa. Opintokokonaisuus koostuu kuudesta opintojaksosta, joista yhden opintojakson laajuus on aina 5 opintopistettä. 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT OVAT ALUSTAVAT JA VOIVAT HIEMAN MUUTTUA XAMKIN  OPETUSSUUNNITELMIEN MUUTTUESSA VUODEN 2025 ALUSTA.

KEVÄT 2025 

1. Ota kirjanpito haltuun 14.1.–9.3.2025 

Sisältö ja tavoitteet 
Mikä on laskentatoimen rooli yrityksen toiminnassa? Millainen on ulkoisen laskentatoimen prosessi liiketapahtumista tilinpäätöksen analysointiin? Miten tulkitset pk-yrityksen talouden tunnuslukuja? Mitä ovat arvonlisä- ja yritysverotuksen perusperiaatteet? Miten arvonlisäverotus huomioidaan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä? 

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta. Osaat kirjata perusliiketapahtumat kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Osaat analysoida ja tulkita pk-yrityksen taloutta ja tunnuslukuja tilinpäätösraporttien pohjalta. Tiedät perusperiaatteet arvonlisäverotuksesta sekä yritysverotuksesta eri yhtiömuodoissa. 

Opiskelumateriaali ja toteutus 
Tekstikirja: Käytännön kirjanpito, Soile Tomperi (2023). 
Muu opettajan kokoama materiaali Learnissä. 
Työelämälähtöiset oppimistehtävät. 

2. Vaikuta kannattavuuteen 19.2.–21.4.2025 

Sisältö ja tavoitteet 
Mikä on sisäisen laskentatoimen rooli yrityksen päätöksenteossa? 
Mitä ovat pk-yrityksen toiminnan tuotot ja kustannukset? 
Miten katetuottolaskentaa hyödynnetään yrityksen kannattavuuden arvioinnissa? 
Mikä on hinnoittelun vaikutus yrityksen kannattavuuteen? 
Mikä on budjetoinnin merkitys yrityksen talouden suunnittelussa? 

Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen talouden lainalaisuuksiin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta. 
Osaat selvittää yrityksen kannattavuuden katetuottolaskennan avulla. 
Osaat käyttää yleisimpiä hinnoittelumenetelmiä. 
Osoitat perehtyneisyyttä budjetoinnin merkitykseen talouden suunnittelussa. 

Opiskelumateriaali ja toteutus 
Jormakka, Koivusalo, Lappalainen, Niskanen: Laskentatoimi (uusin painos). 
Lisäksi opettajan kokoama materiaali Learnissä. 
Työelämälähtöiset oppimistehtävät. 

3. Laadi ja raportoi tilinpäätös 1.4.–25.5.2025 

Sisältö ja tavoitteet  
Mitä ovat kirjanpidon, tilinpäätöksen ja arvonlisäverotuksen keskeiset käsitteet? 
Kuinka liiketapahtumia jäsennetään ja rekisteröidään yrityksen kirjanpidossa? 
Miten pk- yrityksen tuloslaskelma ja tase laaditaan? 
Mitä vaatimuksia kirjanpitolainsäädäntö asettaa kirjanpidolle ja erilaisten kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksille? 
Miten arvonlisäverotus vaikuttaa kirjanpitoon ja tilinpäätökseen? Miten kirjanpidon tulos ja verotettava tulo eroavat toisistaan? 

Osoitat perehtyneisyyttä kirjanpidon, tilinpäätöksen ja arvonlisäverotuksen peruskäsitteisiin. 
Osaat laatia pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen arvonlisäverotuksen huomioiden. 
Osaat laatia ja raportoida pk-yrityksen tilinpäätösasiakirjat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
Osaat huomioida kirjanpidon ja verotuksen välisen yhteyden pk-yrityksen tilinpäätöksessä. 

Opiskelumateriaali ja toteutus 
Kirja: Käytännön kirjanpito (Soile Tomperi 2023). Kirjasta tulevat osa-alueet tarkentuvat opintojakson alussa. 
Kirja: Kehittyvä kirjanpitotaito (Soile Tomperi 2022). Kirjasta tulevat osa-alueet tarkentuvat opintojakson alussa. 
Opettajan kokoama muu materiaali Learnissä. 
Työelämälähtöiset oppimistehtävät. 

SYKSY 2025 

4. Suunnittele verotusta 11.8.–5.10.2025 

Sisältö ja tavoitteet 
Mikä on verotuksen rooli yrityksessä? 
Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan? 
Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon? 
Miten veroilmoitus laaditaan? 

Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki ja laki elinkeinotulon verottamisesta 
Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa. 
Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen. 
Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot. 

Opiskelumateriaali ja toteutus 
Kirjallisuus: xxx 
Opettajan kokoama muu materiaali Learnissä. 
Työelämälähtöiset oppimistehtävät. 

5. Talous ja automaation mahdollisuudet 8.9.–9.11.2025 

Sisältö ja tavoitteet 
Millaisia ovat talouden eri prosessit ja miten digitalisaatio niihin vaikuttavat? 
Miten hyödynnetään talouden ohjelmistoja yrityksen liiketoiminnassa? 
Miten tekniset rajapinnat ja ohjelmistorobotiikka toimivat? 

Tiedät, miten digitaalisuuden ja automatisoinnin voi yhdistää eri talouden prosesseihin. 
Osoitat perehtyneisyyttä nykyaikaisiin talouden toimintamalleihin, peruskäsitteisiin ja ohjeisiin. 
Osaat käyttää taloushallinnon ohjelmistoja ja tunnistat teknisten rajapintojen, ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia. 

6. Analysoi, ohjaa ja viesti taloutta 13.10.–14.12.2025 

Sisältö ja tavoitteet 
Miten tilinpäätöksiä tulkitaan? 
Miten voidaan analysoida erilaisten yritysten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta? 
Miten katelaskennan, käyttöpääoman ja rahoituksen tunnuslukuja lasketaan ja kuinka niitä hyödynnetään pk-yrityksen päätöksenteossa? 
Mitkä ovat yleisimmät investointilaskentamenetelmät ja miten niiden avulla arvioidaan investointien kannattavuutta? 
Miten viestit taloustiedoista ymmärrettävästi? 

Osaat tulkita pk-yrityksen tilinpäätöksiä. 
Osaat laskea ja analysoida pk-yrityksen tilinpäätöksen tunnuslukuja. Osaat käyttää katelaskennan, käyttöpääoman ja rahoituksen tunnuslukuja pk-yrityksen talouden analysoinnissa ja päätöksenteossa. 
Osaat laatia investointilaskelmia ja analysoida investointien kannattavuutta. 
Ymmärrät viestinnän merkityksen taloustietojen esittämisessä. 

Opiskelumateriaali ja toteutus 
Kirjallisuus: xxx 
Opettajan kokoama muu materiaali Learnissä. 
Työelämälähtöiset oppimistehtävät. 

Koulutuksen toteutus  
Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Suoritukset opintojakson aloitus- ja päättymispäivän mukaisesti tai nopeutetusti omaan tahtiin opintojakson alkamispäivästä. Syksyn opintojaksoja ei ole mahdollista tehdä kevään aikana. Koulutukseen ei sisälly aikaan sidottuja luentoja.  

Jokaisen opintojakson alkaessa järjestetään aloitusluento verkossa (Teams). Luennoista tehdään tallenne, jonka voi katsoa omalla ajalla myöhemmin, mikäli et pääse mukaan livetilaisuuteen.  

Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti verkossa olevan, opettajan kokoaman opiskelumateriaalin avulla. Opintojaksolla käytetään myös mahdollisesti kirjallisuutta, jota voi lainata kirjastoista (paperiversio tai e-kirja) tai ostaa itselle.   

Opintojaksojen oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä, eli ne sidotaan aitoihin esimerkkeihin työelämästä. Opiskelijalla ei kuitenkaan tarvitse olla työpaikkaa, vaan tehtävänannot on muotoiltu valmiiksi heijastellen työelämän caseja. 

Analysointitehtävissä ja esim. Talous ja automaation mahdollisuudet -opintojaksolla on mahdollisesti ryhmätöitä, koska työyhteisöä kehitettäessä asioita edistetään aina ryhmässä tai tiimissä, ei koskaan yksin.

Opettajat tukevat opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa tarvittaessa joko sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Suosittelemme myös osallistumista liveluennoille. 

Opintojaksojen vastaavuudet opetussuunnitelmissa  
Osaajakoulutuksen opintojaksot sisältyvät tradenomi (AMK), liiketalous -tutkintojen opetussuunnitelmiin Xamkissa. Xamkin tradenomi (AMK), liiketalous -tutkinnon voi suorittaa vuodesta 2025 alkaen Kouvolassa (päiväopinnot ja monimuoto-opinnot), Mikkelissä (päiväopinnot) tai kokonaan verkossa.

Tradenomi (AMK), liiketalous -tutkinnon ydinosaamisen opinnot ovat paikkakunnasta tai toteutustavasta riippumatta samat. Tutkintojen sisällöt eroavat toisistaan täydentävän osaamisen opintojen osalta.  

Mikäli myöhemmin haet ja saat tutkinto-opiskelupaikan Xamkista, opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa.  

Osaajakoulutukseen sisältyvien opintojaksojen vastaavuudet tradenomi (AMK), liiketalous -tutkintoihin Xamkissa:  

  • Ota kirjanpito haltuun, hyväksiluku: Yrityksen talous (ydinosaaminen, kaikki paikkakunnat)  
  • Vaikuta kannattavuuteen, hyväksiluku: Kannattavuuden suunnittelu (ydinosaaminen, kaikki paikkakunnat)  
  • Laadi ja raportoi tilinpäätös, hyväksiluku: Kirjanpidosta tilinpäätökseen (täydentävä osaaminen, Kouvola, monimuoto)  
  • Suunnittele verotusta, hyväksiluku: Yritysverotus (täydentävä osaaminen, kaikki paikkakunnat)  
  • Talous ja automaation mahdollisuudet, hyväksiluku: Talouden prosessit ja automatisointi (täydentävä osaaminen, Kouvola)  
  • Analysoi, ohjaa ja viesti taloutta, hyväksiluku: Talouden analysointi ja ohjaus (täydentävä osaaminen, Kouvola, monimuoto). 

Arviointiperusteet
Opintojaksojen arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty tai arvosana 1-5.

Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojaksokohtaisesti verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelumateriaali:
Opettajat määrittävät materiaalin, useimmat löytyvät e-kirjoina tai opettajan valmiiksi kokoamana materiaalina.

Työmäärä:
Yksi opintopiste tarkoittaa n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää..

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi, puh. 044 702 8523

Ilmoittautumisen voi perua sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi), mutta koulutuksen ensimmäisen lukukauden maksut laskutetaan aina. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, häneltä laskutetaan kuluvan lukukauden maksut. Keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää